Les statuts (en danois)

Vedtægter for Français du Monde-Danemark

Kap. 1 – Formål og sammensætning

 • 1. Français du Monde-Danmark er oprettet i overensstemmelse med Français du Monde ADFE (Association des Français de l´Etranger) grundlagt i Paris i 1980 og vedkender sig Français du Monde ADFE´s grundlæggende principper.
 • 2. Français du Monde-Danmark har til formål at
 • medvirke til gensidigt kendskab og forståelse mellem franske og danske statsborgere,
 • støtte og fremme solidaritet mellem franske statsborgere med bopæl i Danmark
 • 3. Foreningen har hjemsted i København.
 • 4. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Kap. 2 – Foreningens ledelse

 • 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes en årlig generalforsamling senest i januar. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. formandens beretning
 2. kassereren aflægger det reviderede regnskab, og der fastsættes kontingent for det kommende år
 3. valg af bestyrelse
 4. eventuelt
 • 6. Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Såfremt det forlanges af 10% af de fremmødte, foretages skriftlig afstemning. Bestyrelses-medlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Desuden vælges på den årlige generalforsamling en suppleant samt en revisor og en revisorsuppleant.

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Foreningen tegnes udadtil af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 • 7. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i det følgende år. Kontingentet betales for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er berettiget til at slette et medlem på grund af kontingentrestance, såfremt kontingentet ikke er betalt en måned efter modtagelse af opkrævning.
 • 8. Foreningens regnskabsår er fra 1. september til 30. august. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Kap. 3 – Vedtægtsændring og opløsning af foreningen

 • 8. Forslag til ændring af vedtægterne kan fremsættes af bestyrelsen eller 1/10 af medlemmerne. Forslag til ændring skal være skriftligt og skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før den årlige generalforsamling. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/4 af foreningens medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt disse. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst må afholdes 14 dage senere.
 • 9. Opløsning af foreningen sker på samme måde som ændring i vedtægterne, dog kræves der til opløsning et flertal på 2/3 af medlemmerne eller på den ekstraordinære generalforsamling 2/3 af de fremmødte.

I forbindelse med opløsning træffes der bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med foreningens formue.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt den 30. august 2013.